REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ

„Majówka z Hochlandem 2”

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ

„Sielska Majówka z kamperem 2”

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Sielska Majówka z kamperem 2 ” (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie, zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady przeprowadzania postępowań reklamacyjnych (zwany dalej „Regulaminem”).
 3. Organizatorem Konkursu i przyrzekającym nagrodę zgodnie z art. 919 i art. 921 Kodeksu cywilnego jest GrowthDesign Studio Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Marysińska 4c, 04-617 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000794207, nr NIP: 9522198023, wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł (zwany dalej „Organizatorem”).
 4. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski, w placówkach handlowych sieci Żabka prowadzących sprzedaż serów marki Hochland
 5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski, dokonująca zakupu produktów uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem (zwany dalej „Uczestnikiem”).
 6. Konkurs rozpocznie się i trwać będzie od 13.04.2022 roku do 26.04.2022 roku.
 7. Sprzedaż produktów objętych Konkursem rozpocznie się 13.04.2022 roku, a zakończy 26.4.2022 roku lub do wyczerpania zapasów („Okres Promocji”). Konkurs obejmuje następujące sery Marki Sielski –Naturalny, Śmietankowy, Wyrazisty – zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”. Zakup towarów objętych Konkursem przed lub po w/w terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, a także pracownicy spółki Hochland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kazimierzu, oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, konkubentów oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez „pracowników” rozumie się także osoby wykonujące usługi na rzecz w/w podmiotów na podstawie umowy cywilnoprawnej. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia.

 

 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 00:00:00 dnia 13.04.2022 roku do godz. 23:59:59 dnia 26.04.2022 roku:
  1. dokonać zakupu jednego z Produktów Promocyjnych, obejmującego co najmniej jedno opakowanie sera Marki Sielski –Naturalny, Śmietankowy, Wyrazisty
  2. wykonać zadanie konkursowe polegające na przygotowaniu odpowiedzi na zadanie: Podaj przepis na Twoją Sielską Majówkę z Kamperem. Zadanie konkursowe powinno być wykonane w sposób kreatywny, nietuzinkowy i ciekawy.
  3. dokonać w terminie prawidłowego zgłoszenia do udziału w Konkursie, w sposób określony w ust. 4 poniżej.
 2. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał dowodu/dowodów zakupu Produktów Promocyjnych objętych Konkursem (paragon fiskalny, faktura VAT wystawiona na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej) w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody, z warunkiem, że data na dowodzie/dowodach zakupu nie może być późniejsza niż dzień dokonania zgłoszenia w Konkursie, tj. zgłoszenie musi mieć taką samą lub późniejszą datę niż data dokonania zakupu Produktów promocyjnych.
 3. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie, dla swej ważności i skuteczności polega na wypełnieniu formularza on-line do kontaktu na stronie majowkazhochlandem.pl oraz wpisaniu rozwiązania zadania konkursowego. Zgłoszenie udziału w Konkursie wymaga również podania numeru dowodu zakupu Produktów promocyjnych (tj. nr paragonu fiskalnego lub faktury VAT), oraz potwierdzenia o poinformowaniu o polityce prywatności, znajdującej się na stronie www.majowkazhochlandem.pl. Formularz on-line Zawiera: dane do wypełnienia przez Uczestnika, tj. dane osobowe konieczne do weryfikacji i realizacji prawa do Nagrody: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.
 4. Przesłane zgłoszenie zostanie potwierdzone na stronie internetowej majowkazhochlandem.pl na banerze w formie komunikatu bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia w terminie od 13.04.2022 roku do 26.04.2022 roku. W Konkursie ważne są jedynie zgłoszenia wysyłane za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej: www.majowkazhochlandem.pl. W szczególności nie będą uwzględniane zgłoszenia wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej majowkazhochlandem.pl dowolną ilość razy, pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych Produktów promocyjnych objętych Konkursem, z tym ograniczeniem, że potwierdzenie zakupu więcej niż jednego Produktu promocyjnego objętego Konkursem jednym dowodem zakupu (paragonem lub fakturą), uprawnia Uczestnika wyłącznie do dokonania jednego zgłoszenia w zakresie tego dowodu zakupu.
 6. W Konkursie nie będą uwzględniane:
  1. zgłoszenia za pośrednictwem strony majowkazhochlandem.pl nie spełniające warunków określonych w ust. 1 a, b niniejszego paragrafu;
  2. zgłoszenia wysłane inaczej niż ze strony WWW;
  3. zgłoszenia niezawierające nr dowodu zakupu Produktów Promocyjnych.
  4. niepełne zgłoszenia;
  5. zgłoszenia zawierające wykonanie zadania konkursowego, których treść narusza dobre obyczaje, przepisy prawne, jest obraźliwe, niemoralne.
 7. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie na numer telefonu, który został wskazany w formularzu do kontaktu, bezpłatnych przychodzących połączeń telefonicznych, inicjowanych przez Organizatora, dotyczących powiadomienia o wygranej w Konkursie lub weryfikacji prawa do nagrody. Zgłoszenia udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 8. Uczestnik nie może przenosić uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, na rzecz osób trzecich.

 

 • 3 NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 

 1. Nagrodą w Konkursie jest Wynajem auta typu Kamper – minimum DETHLEFFS TREND INTEGRA na okres jednorazowo 5 dni na terenie Polski w terminie 01.06.2022 – 31.08.2022, ustalonych przez agencję wraz z laureatem nagrody, ubezpieczenie kampera oraz karta paliwowa na kwotę 2000 PLN.  Łączna wartość nagrody brutto 10 000 PLN. Do nagrody przewidziano dodatkowe świadczenie pieniężne o wartości 1111 PLN, które zostanie potrącone przy wydaniu nagrody z przeznaczeniem na zapłatę podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie. Koszt kaucji jest po stronie organizatora.

 

 1. Organizator powoła Komisję Konkursową składającą się z trzech osób wskazanych przez Organizatora. Komisja Konkursowa będzie obradowała na niejawnych posiedzeniach w siedzibie Organizatora do dnia 15.05.2022.
 2. Organizator może opublikować na stronie Internetowej majowkazhochlandem.pl imię i pierwszą literę nazwiska Laureata oraz nazwę miejscowości i ulicy, przy której znajduje się sklep, w którym dokonano zakupu Produktu zgłoszonego do Konkursu.
 3. Wśród wszystkich zgłoszeń Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego najlepiej wykonanego zadania konkursowego, którego autor otrzyma nagrodę. Zostanie wyłoniona lista 3 laureatów rezerwowych.
 4. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:
  1. oryginalność wykonania zadania,
  2. pomysłowość,
  3. przydatność w działaniach marketingowych dla Organizatora lub spółki Hochland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kazimierzu.
 5. Decyzja Komisji Konkursowa w zakresie wyboru Zadań Konkursowych jest ostateczna i wiążąca. Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru mniejszej/lub żadnej ilości zgłoszeń, w sytuacji, gdy zadania konkursowe zdaniem Komisji, nie będą na wystarczającym poziomie by zakwalifikować je do przyznania nagrody.
 6. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
  1. Dokonanie oceny prawidłowości Zgłoszeń udziału w Konkursie,
  2. rozstrzygnięcie Konkursu (ocena Zadań Konkursowych przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  3. sporządzenie protokołu z podaniem wyników,
  4. sporządzenie listy laureatów Konkursu, którym przyznano prawo do nagrody, zwanych dalej „Laureatami”,
  5. sporządzenie listy rezerwowej Laureatów,
  6. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
 7. Weryfikacja prawa do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób:
  1. W ciągu 14 dni od daty posiedzenia Komisji, Uczestnik otrzyma w imieniu Organizatora e- mail, na adres e-mail, który został podany w Formularzu on-line przy Zgłoszeniu udziału w Konkursie.
  2. Uczestnik w wiadomości e-mail zostanie powiadomiony o wyniku Konkursu i poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie oraz podanie swoich danych osobowych i adresowych koniecznych do wydania nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością).
  3. Organizator zażąda od Uczestnika przesłania w terminie 3 dni drogą elektroniczną zdjęcia lub skanu oryginału dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) nie przekraczający 3 MB, na wskazany adres e-mail w celu weryfikacji zwycięskiego zgłoszenia w Konkursie. Organizator może przedstawić takie żądanie podczas rozmowy telefonicznej z Uczestnikiem lub poprzez e-mail, określony w pkt b) powyżej. Organizator może dodatkowo zażądać przesłania oryginału wymaganych dokumentów na adres: Growth Design Studio Sp. z o.o., z siedzibą Warszawie, ul. Marysińska 4c, 04 – 617 Warszawa w ciągu 5 dni od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora lub zdjęcia dowodu zakupu w innym formacie niż przesłany (jpg albo png). O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
  4. W przypadku kontaktu telefonicznego Organizator podejmie trzy próby połączenia telefonicznego z Uczestnikiem. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
  5. W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni warunków określonych w pkt b) i c) powyżej wówczas nastąpi weryfikacja prawa do nagrody Uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik z listy rezerwowej zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej za pomocą e-maila.
  6. Weryfikacja Uczestników rezerwowych będzie przebiegała z procedurą określoną w powyższych punktach do czasu przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy rezerwowej.
  7. Procedura weryfikacyjna zakończy się najpóźniej w dniu 15.05.2022 roku. Nagrody, które nie zostaną przyznane do tego dnia w trybie określonym w niniejszym paragrafie, pozostają do dyspozycji Organizatora.
 8. Laureat traci prawo do nagrody gdy:
  1. nie dopełni któregoś z warunków Regulaminu; lub
  2. nie prześle stosownego dowodu zakupu w odpowiedniej formie; lub.
  3. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub
  4. odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody; lub
  5. przesłany dowód zakupu będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub
  6. przesłany dowód zakupu będzie miał późniejszą datę niż data przesłania zgłoszenia przez Laureata za pomocą strony; lub
  7. przesłany dowód zakupu będzie dotyczył innego produktu niż Produkt Promocyjny objęty Konkursem.
 9. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę.

 

 • 4 WYDANIE NAGRÓD

 

 1. Nagroda w Konkursie zostanie wydana Laureatom najpóźniej do dnia 31.08.2022 roku.
 2. Nagrody zostaną wydane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych. Laureat, który otrzyma Nagrodę zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości zgodnej z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128). Fundatorem Nagród oraz płatnikiem podatku jest Organizator. Kwoty pieniężne przyznane w ramach Nagrody zostaną potrącone przy wydaniu Nagrody i przeznaczone na zapłatę podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie.

 

 • 5 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 1. Reklamacje co do sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz do dnia 15.05.2022 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego (w przypadku listu poleconego), lub data na dowodzie nadania przesyłki kurierskiej,
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i przesłane na adres: Growth Design Studio  Sp. z o.o., z siedzibą Warszawie, ul. Marysińska 4c, 04 – 617 Warszawa. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 29.05.2022 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).

 

 • 6 PRAWA AUTORSKIE
 1. Uczestnik oświadcza, iż posiada wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do treści wykonanego zadania konkursowego, a także, że wykonał zadanie konkursowe samodzielnie.
 1. Naruszenie przez Uczestnika powyższego postanowienia będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.
 1. Uczestnik, z chwilą przesłania Zgłoszenia udziału w Konkursie z wykonanym zadaniem konkursowym, udziela Organizatorowi nieodwołalnego, niewyłącznego, nieodpłatnego, nieograniczonego co do czasu i terytorium upoważnienia do korzystania z autorskich praw majątkowych i praw zależnych, do treści zadania konkursowego w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w celach związanych z realizacją Konkursu.
 2. Z dniem wydania nagrody, Organizator nabywa całość praw autorskich majątkowych do przesłanych Zadań Konkursowych. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania nagrody, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych. W szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych do treści rozwiązania Zadania Konkursowego obejmuje następujące pola eksploatacji:
 1. utrwalanie treści rozwiązania zadania konkursowego na nośnikach materialnych w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz wykonywanie egzemplarzy tych utrwaleń,
 2. zwielokrotnianie treści rozwiązania Zadania Konkursowego,
 3. wprowadzenie treści rozwiązania Zadania Konkursowego do pamięci komputera,
 4. umieszczania treści rozwiązania Zadania Konkursowego w materiałach reklamowych,
 5. używanie treści rozwiązania Zadania Konkursowego we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu włączając przekaz satelitarny,
 6. rozporządzania prawami w inny sposób, w tym w szczególności do ich użyczania i wynajmowania,
 7. zbywanie nabytych praw na rzecz innych osób,
 8. publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, a także publicznego udostępnienia treści rozwiązania zadania konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 9. używanie treści rozwiązania zadania konkursowego w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach.

 

 • 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu jest Hochland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kazimierzu:
 2. Growth Design Studio Sp. z o.o., z siedzibą Warszawie, ul. Marysińska 4c, 04 – 617 Warszawa,przetwarza dane osobowe dla celów związanych z przeprowadzeniem i organizacją Konkursu w tym prawidłowego rozstrzygnięcia Konkursu i wydania Nagród, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej z Hochland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kazimierzu.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) (prawnie uzasadniony interes) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (znane jako RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1), zaś w zakresie udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) (obowiązek prawny) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo:

– dostępu do podanych danych osobowych,

– zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, w stosownych przypadkach,

– ograniczenia bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

 1. Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować wysyłając swoje żądanie na adres e-mail – sekretariat@3dglobal.pl
 2. Niezależnie od powyższego, administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu dla celów rozliczeń podatkowych, celów związanych z obroną przed roszczeniami oraz dla celów udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest Growth Design Studio Sp. z o.o., z siedzibą Warszawie, Marysińska 4c, 04 – 617 Warszawa:
 3. jako administrator, przetwarza dane osobowe w zakresie obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) (prawnie uzasadniony interes) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zaś w zakresie udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) (obowiązek prawny) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo:

– dostępu do podanych danych osobowych,

– zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, w stosownych przypadkach,

– żądania przenoszenia podanych danych osobowych, względem danych przetwarzanych w stosownym przypadku,

– ograniczenia bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

 1. Powyższe uprawnienia Uczestnik może zrealizować wysyłając swoje żądanie na adres e-mail kontakt@gotujzhochland.pl.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza jego prawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i dla jego rozstrzygnięcia, a także do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z wycofaniem swojego udziału z Konkursu.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz dodatkowo przez okres niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń, to jest okres 6 lat. Dane Laureatów Konkursu będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym Konkurs zakończył się, w celu udokumentowania wyników Konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji obowiązków związanych z organizacją Konkursu wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa, to jest: firmie hostingowej, w ramach obsługi wysyłki nagród firmie kurierskiej lub operatorom pocztowym oraz dodatkowo doradcom prawnym i księgowym.
 6. W związku z prowadzeniem Konkursu od Uczestników będą zbierane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, e-mail. Od Laureatów będą dodatkowo zbierane adresy do korespondencji (wysyłki nagrody).
 7. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Uczestnik w Konkursie zobowiązany jest podawać wyłącznie dane prawdziwe i aktualne.

 

 • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnik dokonując Zgłoszenia udziału w Konkursie wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią wyłączną podstawę do prowadzenia Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na internetowej stronie internetowej www.majowkazhochlandem.pl
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
 6. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest loterią promocyjną ani audioteksową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2020 r., poz. 2094, z późn. zm.).
 7. Organizator dołoży starań, aby korzystanie ze strony internetowej majowkazhochlandem.pl było możliwe dla Uczestników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Organizator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Uczestnika, umożliwi korzystanie z w/w stron internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej www.gotujzhochland.pl, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to przeglądarka internetowa Firefox w wersji co najmniej 16.0 lub Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0 lub Chrome w wersji co najmniej 12.0 lub Opera w wersji co najmniej 11.0, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”.